डाळींब बागांचे उन्हाळी व्यवस्थापन

0
उन्हाळी हंगामात अनेक समस्या डाळींब पीकात दीसुन येतात. त्यातील प्रमुख समस्या म्हनजे सनबर्न म्हनजेच उनाचा ताप लागुन फळांवर डाग येने डाळींबातील या समस्ये साठी खुप काही करुन ही फारसा बचाव करता येत नाही म्हनुन मी आपल्याला काही उपाय सुचवत आहे ते जर काटेकोर पने पाळले तर आपली बाग सनबर्न पासुन सहज वाचवता येयील
१) झाडाला येनारा शेंडा बीलकुल काडु नहे कारन फळे पानाखाली झाकले जातील व सनस्ट्रोक बसनार नाही

२)उन्हामुळे झाडाचा बाष्पीभवनाचा वेग वाडतो या क्रीयत झींक चा मोठा ह्रास होतो म्हनुन हपत्यातुनप्रती एकर २०० ग्र चिलेटेड झींक जमीनीतुन व १:१ प्रमानात फवारनीतुन द्यावे

३) सनबर्न झालेल्या जागी कँलशीअम मोठ्या प्रमानात कमी होतो म्हनुन ३-३ दीवसाच्या अंतराने एकरी १-२ कि. कँलशीअम नायट्रेट द्यावे कँलशीअमचे वहन व्यवस्थीत होन्यासाठी बोरॉन हपत्यातुन एक वेळा १:१ प्रमानात फवारावे

४) बाष्पीभवनामुळे जमीनीतील सोडीयम आयनांची माञा वाडते परीनामी क्षारांचे गूनधर्म असनारे अन्न द्रव्य उदा. पालाश व इतराची वाड होते म्हनुन यांची माञा कमी करावी

५) सीलीका युक्त औषधांचा वापर १५-२० दीवसांनी करावा कारन सीलीकामुळे फळाच्या सालीचे आवरन जाड होते व बर्न वासुन वचाव होतो

६) शक्य असल्यास जमीनीवर आच्छादन करावे त्यामुळे अल्बेडो इफेक्त (मनजेच मातीच्या कनांनवरुन पराव्रतीत होनाय्रा सुर्याच्या वि- किरनांचा परीनाम) फळावर होत नाही परीनामी सनबर्न होत नाही

७) जैवीक खताता जास्तीत जास्त वापर करावा त्या मुळे समीनीत समतोल राहतो व झाडाची व्यवस्थीत वाड होवुन पुरक द्रव्य पुरवली जातात त्यामुळे बर्न कमी करता येतो

८) पानी कमी असल्यास त्याचा नीयोजीत वापर करावा

किशोर सुर्यवंशी                                                                                                                 (९६२३०९३३५८)

Leave a comment